Algemene Voorwaarden Wij-Zien.nl

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Wij-Zien.nl opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
  2. Opdrachtnemer: Visser Design & Management handelend onder haar handelsnaam : Wij-Zien.nl

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen

 1. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht Opdrachtnemer niet tot het sluiten van een overeenkomst met Opdrachtgever.
 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Opdrachtnemer, maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door Opdrachtnemer van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen zijn.
 3. Een Opdracht komt pas tot stand na aanvaarding door de Opdrachtgever van het aanbod en na bevestiging van ontvangst van die aanvaarding door de Opdrachtnemer. Zolang deze bevestiging niet heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtnemer niet verplicht tot uitvoering van de Opdracht. Deze bevestiging kan ook langs (automatische) elektronische weg plaatsvinden. Aanvang van de uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer kan als bevestiging worden beschouwd.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht

 1. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. Opdrachtnemer verplicht zich opdrachten naar vermogen (beste weten en kunnen) uit te voeren. Bij het uitvoeren van een opdracht verplicht Opdrachtnemer zich om op zorgvuldige wijze om te gaan met de belangen van Opdrachtgever.
 2. Het staat Opdrachtnemer vrij verleende opdrachten onder zijn verantwoordelijkheid door de door hem aan te wijzen personeelsleden en/of ingeschakelde derden uit te laten uitvoeren
 3. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de hem verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door hem in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 4. De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie van Opdrachtgever, de medewerking van derden, ongeval, technische storing, ziekte, het weer of andere omstandigheden waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen. De termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn derhalve slechts te beschouwen als fatale termijnen in de zin van Boek 6 BW indien dit uitdrukkelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is overeengekomen.
 5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en juist aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of juist aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Opdrachtgever staat tegenover Opdrachtnemer in voor de juistheid van verstrekte gegevens. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 7. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding en derhalve als indicatie bedoeld te zijn, zonder dat hiervoor door Opdrachtnemer een garantie wordt afgegeven dat de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen exact zijn. Wel zal Opdrachtnemer zorg besteden aan een zo getrouw mogelijke weergave van de werkelijkheid.
 8. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 10. De levering van het artikel, nader bepaald als plattegrond foto, zal uitsluitend digitaal worden geleverd in de vorm van een JPEG tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever.
 11. De levering van het artikel, nader bepaald als foto, zal uitsluitend digitaal worden geleverd in de vorm van een JPEG tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever.
 12. De levering van het artikel, nader bepaald als plattegrond video", zal uitsluitend digitaal worden geleverd in de vorm van een MP4 tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever.

Artikel 4 Prijs

 1. Alle opgegeven prijzen zijn in Euro's en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen alsmede exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, zoals onder meer reis-, verzend- en administratiekosten.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht om betaling van een voorschotnota te eisen alvorens met de werkzaamheden aan te vangen.

Artikel 5 Betalingstermijn

 1. Opdrachtgever dient de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.
 2. Bij niet tijdige betaling binnen de gestelde termijn is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat ingebrekestelling door Opdrachtnemer is vereist.
 3. Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is opdrachtnemer gerechtigd het factuurbedrag te verhogen met 20% per maand (31 dagen) voor elke maand (31 dagen) na factuurdatum. Voorts is Opdrachtgever gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke- als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen alle kosten van Opdrachtnemer, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus indien de factuur, inclusief eventuele verhoging(en) niet binnen 2 maanden na oorspronkelijke factuurdatum is voldaan. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van EUR 500,00.
 4. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtnemer onmiddellijk gerechtigd uitvoering van haar dienstverlening op te schorten zonder dat zulks tot enige schadeplichtigheid van Opdrachtnemer kan leiden.
 5. Indien de declaratie niet akkoord is - om welke reden dan ook - dient Opdrachtgever dit binnen 14 dagen na ontvangst van de declaratie schriftelijk mede te delen aan Opdrachtnemer. Bij het uitblijven van een dergelijke mededeling wordt de declaratie geacht akkoord te zijn. Bezwaren tegen een declaratie ontslaan Opdrachtgever echter niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 6 Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt het auteursrecht op de zijn geleverde prestatie alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door Opdrachtnemer geleverde prestatie.
 2. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals overeenkomsten, foto's, schetsen, tekeningen, video, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. De aard van de verstrekte stukken bepaald slechts dat de stukken, meer bepaald foto's, video's en plattegronden, dienen te worden gebruikt voor de verkoop en de verhuur van de op de stukken betrekking hebbende panden en zullen dientengevolge alleen verstrekt worden aan partijen die met deze activiteiten direct te maken hebben, te weten potentiële huurders dan wel kopers van bedoelde panden.
 3. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht ten allen tijde de aan de foto's, video's en/of plattegrond gekoppelde copyrightvermelding (© Wij-Zien.nl) zichtbaar laten voor een ieder die de foto, video en/of plattegrond aanschouwt.

Artikel 7 Geheimhouding - non concurrentie

 1. Opdrachtnemer heeft de verplichting om alle schriftelijke informatie welke hij voor de uitvoering van de overeenkomst ontvangt en die als vertrouwelijk is aangemerkt, geheim te houden. Opdrachtnemer zal te allen tijde tegenover een ieder de vertrouwelijkheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens waarborgen.
 2. Opdrachtnemer zal deze verplichting tevens opleggen aan de door hem eventueel ingeschakelde derden.
 3. Een afwijking van de geheimhoudingsplicht is toegestaan, indien de wet hiertoe verplicht, alsmede ten aanzien van informatie die:
  • reeds bij Opdrachtnemer bekend is;
  • onafhankelijk van de Opdrachtgever is verzameld;
  • door Opdrachtnemer rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen;
  • reeds door een rechthebbende in het publiek domein is vrijgegeven.
 4. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de opdracht alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Opdrachtnemer, medewerkers van Opdrachtnemer of van ondernemingen waarop Opdrachtnemer ter uitvoering van deze opdracht beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de opdracht, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever schriftelijk aantoonbaar voor Opdrachtnemer zinloos is geworden.
 3. De aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is voor Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de opdracht waarde, waarbij indirecte schade nimmer voor vergoeding in aanmerking komt. Bij opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten gelden de volgende voorwaarden:
  1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat volgens een eventuele aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd.
  2. Indien er geen sprake is van een toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering dan wel indien de aansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van de voor de uitvoering van de Opdracht bedongen vergoeding.
  3. In geen geval zal de totale vergoeding van schade op grond van dit artikel meer bedragen dan € 10.000 per gebeurtenis.
 4. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen van door hem ingeschakelde derden.

Artikel 9 Intrekking van een opdracht

 1. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer heeft het recht de opdracht door schriftelijke opzegging te doen eindigen, dit kan uitsluitend op werkdagen.
 2. Indien Opdrachtgever de opdracht intrekt, is Opdrachtgever verplicht om administratiekosten van EUR 20,00 alsmede de overige aantoonbaar door Opdrachtnemer gemaakte kosten aan Opdrachtnemer te voldoen.
 3. Indien Opdrachtgever de opdracht voor fotografie, video, inmeten of anders, annuleert binnen 1 werkdag voor de uitvoering zal de Opdrachtnemer een tarief van € 75,- excl. BTW annuleringskosten in rekening brengen. Opdrachten gepland op maandag kunnen NIET in het weekend geannuleerd worden
 4. Intrekking van de opdracht door Opdrachtgever ontslaat Opdrachtnemer van de verplichting tot verdere uitvoering van de opdracht.

Artikel 10 persoonsgegevens

 1. In het kader van een opdracht verstrekt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Opdrachtnemer, kan en soms moet Opdrachtnemer persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor Opdrachtgever verwerken.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ter optimalisering van zijn dienstverlening en om Opdrachtgever in de toekomst te kunnen benaderen met informatie over (diensten en producten van) Opdrachtnemer.

Artikel 11 Overige bepalingen

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om deze opdracht te gebruiken voor eigen publicatie of promotie.
 2. Afwijking van deze voorwaarden kan slechts geldig geschieden op schriftelijke wijze.
 3. In geval een beding in deze voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Aan het nietige dan wel vernietigde beding komt alsdan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.
 4. Opdrachtnemer registreert persoonlijke en zakelijke gegevens van Opdrachtgever en mag deze voor de uitvoering van de overeenkomsten vrij gebruiken.
 5. De Algemene voorwaarden van Opdrachtnemer kunnen ook worden opgemaakt in andere talen dan het Nederlands. Als er verschil van mening bestaat over de inhoud of de strekking van deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen, voor zover gedragsrechtelijk en wettelijk mogelijk, uitsluitend worden beoordeeld en beslecht